راهنمای جامع آموزش همراه بانک تجارت

گردش حساب

در مرحله اول مشتری حسابی را که قصد دارد گردش آن را بررسی کند، انتخاب کرده و از منوی مربوط به آن حساب مطابق شکل زیر گزینه گردش را انتخاب میکند.


در مرحله بعدی با انتخاب گزینه گردش شکل زیر ظاهر میشود.


در این صفحه در قسمت تعداد مشتری میتواند تعداد گردش مورد نظر خود را وارد کرده و گزینه ارسال را انتخاب کند. با انتخاب گزینه ارسال صفحه زیر ظاهر میگردد.

انتقال وجه داخلی تجارت

در مرحله اول مشتری حسابی را که قصد دارد انتقال وجه از آن حساب صورت گیرد را انتخاب و از منوی مربوط به آن حساب مطابق شکل زیر گزینه انتقال را انتخاب میکند


در مرحله بعدی با انتخاب گزینه انتقال صفحه زیر ظاهر میشود.


از قسمت انتقال به گزینه انتقال داخلی تجارت را مطابق شکل بالا انتخاب میکند. در اولین بخش از این منو گزینه مقصد وجود دارد که مشتری باید شماره حساب مقصد را در این بخش وارد کند. در صورتی که مشتری قبلا لیستی از شماره حسابهای مورد نظر خود را به عنوان شماره حسابهای مقصد ثبت کرده باشد، در این قسمت میتواند با انتخاب گزینه انتخاب شماره حساب مورد نظر خود را برگزیند. در بخش بعدی مبلغ مورد نظر انتقال را به ریال وارد مینماید. دو گزینه شرح مبدا و شرح مقصد اختیاری بوده مشتری میتواند با نظر خود این گزینهها را کامل نماید. در انتها گزینه شناسه پرداخت وجود دارد. این گزینه برای پرداختهایی است که دارای شناسه پرداخت هستند. با انتخاب این گزینه و وارد کردن شناسه پرداخت مورد نظر مشتری گزینه ثبت را انتخاب مینماید. با انتخاب گزینه ثبت شکل زیر ظاهر میگردد.


در این مرحله اطلاعات کامل از شرح انتقال وجه مطابق شکل بالا به مشتری نمایش داده شده است. در صورتی که مشتری صحت اطلاعات را تایید نماید با وارد کردن رمز دوم کارت و انتخاب گزینه تایید عملیات انتقال وجه اطلاعات فوق را تایید مینماید. در صورتی که اطلاعات نمایش داده شده برای انتقال وجه مورد تایید مشتری نباشد، مشتری میتواند با انتخاب گزینه اصلاح به مرحله قبلی برگشته تا موارد مورد نظر را اصلاح نماید. بعد از انتخاب گزینه تایید شکل زیر ظاهر میگردد.


در مرحله آخر مطابق شکل بالا از عملیات انتقال وجه حساب اطلاعات کلی از انتقال وجه به مشتری نمایش داده شده است. در پایین این صفحه دو گزینه ارسال رسید و اشتراکگذاری وجود دارد که مشتری می-تواند اطلاعات انتفال وجه را به روشهای مختلف به شخص مورد نظر خود ارسال نماید. لازم به ذکر است در انتقال وجه داخلی تجارت حساب مبدا و حساب مقصد هر دو باید حساب بانک تجارت باشند و عملیات انتقال وجه به حساب غیر از تجارت امکان پذیر نخواهد بود.

انتقال وجه پایا/ساتنا

در مرحله اول مشتری حسابی که قصد دارد عملیات انتقال وجه پایا/ساتنا را از آن حساب انجام دهد انتخاب و از منوی مربوط به آن حساب مطابق شکل زیر گزینه انتقال را انتخاب میکند. در مرحله بعدی با انتخاب گزینه انتقال صفحه زیر ظاهر میشود.


مشتری از قسمت انتقال به گزینه انتقال پایا/ساتنا را مطابق شکل بالا انتخاب میکند. در اولین بخش از این منو گزینه مقصد وجود دارد که مشتری باید شماره پایا/ساتنا مقصد را در این بخش وارد کند. در صورتی که مشتری قبلا لیستی از شماره‌های مورد نظر خود را به عنوان شمارههای مقصد ثبت کرده باشد، در این قسمت می تواند با انتخاب کردن گزینه انتخاب شماره شبای مورد نظر خود را برگزیند. در بخش بعدی مبلغ مورد نظر انتقال را به ریال وارد مینماید. در انتها گزینه شناسه پرداخت وجود دارد. این گزینه برای پرداختهایی است که دارای شناسه پرداخت هستند. با انتخاب این گزینه و وارد کردن شناسه پرداخت مورد نظر مشتری گزینه ثبت را انتخاب مینماید. نکته: تفاوت انتقال وجه پایا و ساتنا تنها در مبلغ انتقال است. برای انتقال تا مبلغ 150 میلیون ریال از انتقال وجه پایا استفاده میشود و از مبلغ بالای 150 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال از انتقال وجه ساتنا استفاده میشود. در انتقال وجه ساتنا نیز از همان شماره شبای پایا استفاده میشود. با انتخاب گزینه ثبت شکل زیر ظاهر میگردد.


در این مرحله اطلاعات کامل از شرح انتقال وجه مطابق شکل بالا به مشتری نمایش داده شده است. در صورتی که مشتری صحت اطلاعات را تایید نماید با وارد کردن رمز دوم موبایل بانک و انتخاب گزینه تایید، انتقال وجه با اطلاعات فوق را تایید مینماید. در صورتی که اطلاعات نمایش داده شده برای انتقال وجه مورد تایید مشتری نباشد می تواند با انتخاب گزینه ویرایش به مرحله قبلی برگشته و میتواند موارد مورد نظر را اصلاح نماید. در صورتیکه عملیات انتقال با موفقیت انجام گردد صفحه زیر ظاهر میگردد.


در مرحله آخر مطابق شکل بالا از عملیات انتقال وجه پایا/ ساتنا اطلاعات کلی از انتقال وجه به مشتری نمایش داده شده است. در پایین این صفحه دو گزینه ارسال رسید و اشتراکگذاری وجود دارد که مشتری میتواند اطلاعات انتقال وجه را به روشهای مختلف به شخص مورد نظر خود ارسال نماید.

عملیات انتقال وجه کارت به کارت

برای عملیات انتقال وجه کارت به کارت ابتدا مشتری از منوی پایین صفحه گزینه کارت را انتخاب کرده، سپس از منوی خدمات کارت مطابق تصویر زیرگزینه انتقال را انتخاب میکند.


در مرحله بعدی با انتخاب گزینه انتقال صفحه زیر ظاهر میگردد. مشتری شماره کارت مقصد را وارد نموده یا از لیست شماره کارتهای ذخیره شده با استفاده از گزینه انتخاب شماره کارت مورد نظر خود را انتخاب میکند. در فیلد بعدی مبلغ انتقال وجه را وارد میکند. فیلدهای شرح مبدا و شرح مقصد اختیاری میباشد. گزینه شناسه واریز مربوط به انتقال وجههایی است که دارای شناسه واریز هستند و مشتری در صورت لزوم میتواند گزینه شناسه واریز را انتخاب کرده و شناسه مورد نظر را وارد نماید.


پس از انتخاب گزینه ثبت صفحه زیر ظاهر میگردد.


در این صفحه اطلاعاتی از قبیل شماره کارت مبدا و مقصد، نام صاحب حساب و مبلغ به مشتری نمایش داده میشود. و در صورتی که اطلاعات نمایش داده شده مورد تایید مشتری نباشد و نیاز به اصلاح داشته باشد میتوان با انتخاب گزینه ویرایش به مرحله قبل بازگشت. در صورتی که مشتری اطلاعات فوق را تایید کند میتواند با وارد کردن رمز موبایل بانک و گزینه تایید عملیات انتقال وجه کارت به کارت مذکور را تایید نماید. با انتخاب گزینه تایید صفحه زیر ظاهر میگردد.


در این صفحه که رسید انتقال وجه نام دارد اطلاعات کاملی از عملیات به مشتری نمایش داده میشود که شامل وضعیت، شماره پیگیری و ... مطابق تصویر فوق میباشد. اشتراگ گذاری : ارسال اطلاعات انتقال وجه کارت به کارت از طریق شبکههای اجتماعی میباشد. نکته مهم: در عملیات انتقال وجه کارت به کارت در صورتی که کارت مبدا و کارت مقصد تجارت باشند، سقف مبلغ انتقال وجه 500 میلیون ریال خواهد بود. در غیر اینصورت سقف مبلغ انتقال وجه کارت به کارت منطبق با سقف مجاز بانک مرکزی خواهد بود.

عملیات لاگین و ثبت نام

با اجرای برنامه صفحه زیر جهت ورود مشتری به برنامه ظاهر میشود.


درصورتی که مشتری قبلا در برنامه موبایل بانک تجارت ثبت نام کرده باشد( دارای نام کاربری و رمز عبور باشد)، مشتری میتواند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و انتخاب دکمه ورود وارد برنامه شود. همچنین مشتری میتواند با وارد کردن نام کاربری و نیز قراردادن اثر انگشت تعریف شده خود در محل تصویر زیر، وارد برنامه شود


درصورتی که مشتری قبلا در برنامه همراه بانک تجارت ثبت نام نکرده باشد(دارای نام کاربری و رمز عبور نباشد)، دکمه ثبت نام را انتخاب میکند. با انتخاب دکمه ثبت نام فرایند ثبت نام آغاز میشود.


در فرآیند ابتدا صفحه زیر ظاهر میشود.


مشتری شماره همراه و کد ملی خود را وارد کرده و سپس دکمه ارسال را انتخاب میکند. با انتخاب این دکمه صفحه زیر جهت تایید شماره ملی و شماره همراه مشتری ظاهر میشود

درصورتی که مشتری از صحت اطلاعات نمایش داده شده اطمینان نداشته باشد، جهت ویرایش اطلاعات دکمه زیر را انتخاب می کند. با انتخاب این دکمه فلش مشتری به صفحه قبلی جهت ویرایش اطلاعات هدایت می شود. درصورتی که مشتری از صحت اطلاعات نمایش داده شده اطمینان داشته باشد دکمه ارسال را انتخاب می کند. با انتخاب دکمه ارسال صفحه زیر ظاهر میگردد سپس یک پیامک فعالسازی برای شماره موبایل اعلام شده توسط مشتری ارسال میگردد. مشتری کد دریافتی توسط پیامک را در قسمت کد فعالسازی را وارد نموده سپس کلید ارسال مشخص شده را انتخاب میکند.

تذکر: شماره موبایل اعلام شده شماره موبایلی است که پیام فعالسازی به آن ارسال خواهد شد

درصورتی که مشتری پس از مدت زمان اعلام شده هیچ کد فعالسازی را در کادر مربوطه وارد نکند دکمه ارسال مجدد جهت درخواست کد فعالسازی جدید ظاهر میشود. با انتخاب دکمه ارسال درصورتی که مشتری کد فعالسازی را درست وارد کرده باشد لیست تمامی حساب-های مرتبط با کد ملی مشخص شده که برنامه موبایل بانک برای آنها فعال است در صفحه زیر نمایش داده میشوند. در این صفحه لازم است مشتری رمز مرتبط با هر حساب را به صورت جداگانه وارد نماید. با انتخاب دکمه ارسال سیستم صحت رمز حساب را کنترل می کند. هدف اصلی این فرآیند احراز هویت تمامی حساب-های مرتبط با این کد ملی است. این عملیات باعث میشود که برای تمامی حسابها یک رمز در نظر گرفته شود. تذکر: در صورتی بیش از سه بار رمز حساب توسط مشتری اشتباه وارد شود، حساب مورد نظر مسدود خواهد شد.

مشتری پس از صحت سنجی رمز یک یا چند حساب خود، دکمه تایید را انتخاب میکند. با انتخاب دکمه تایید صفحه زیر ظاهر میشود

در این صفحه کد ملی مشتری به عنوان نام کاربری پیشنهاد میشود. مشتری رمز ورود به سیستم و تکرار رمز ورود به سیستم را وارد کرده و دکمه ارسال را انتخاب میکند

در صفحه ظاهر شده ، مشتری رمز موبایل بانک و تکرار آن را وارد می کند سپس دکمه ارسال را انتخاب می کند. در مرحله بعدی پیغامی مبنی بر موفق بودن نتایج عملیات مطابق شکل زیر به مشتری نمایش داده میشود.

با انتخاب دکمه ارسال توسط مشتری، رمز ورود به سیستم و نیز رمز موبایل بانک توسط سیستم ثبت شده و صفحه لاگین جهت ورود به سیستم به مشتری نمایش داده میشود. لازم به ذکر است رمز ورود به سیستم و نیز رمز موبایل بانک بایستی بین 6 تا 12 رقم وارد شود.

عملیات نیکوکاری از حساب

برای عملیات نیکوکاری ابتدا مشتری حسابی که قصد دارد عملیات نیکوکاری مورد نظر خود را از طریق آن پرداخت نماید را انتخاب، سپس از منوی حساب مورد نظر مطابق تصویر زیرگزینه نیکوکاری را انتخاب میکند


با انتخاب گزینه نیکوکاری صفحه زیر ظاهر میگردد.


در این صفحه مشتری میتواند مبلغ دلخواه خود را برای نیکوکاری وارد نموده و از قسمت انتخاب موسسه می تواند موسسه مورد نظر خود را برای نیکوکاری انتخاب کند و گزینه تایید را انتخاب کند. با انتخاب گزینه انتخاب موسسه صفحه زیر ظاهر میگردد.


و با انتخاب گزینه تایید صفحه زیر ظاهر میگردد.


در این صفحه اطلاعاتی از عملیات نیکوکاری شامل حساب مقصد، مبلغ و کارت مقصد به مشتری نمایش داده میشود. در صورتی که اطلاعات نمایش داده شده نیاز به ویرایش داشته باشد مشتری میتواند با انتخاب گزینه ویرایش جهت تصحیح اطلاعات به صفحه قبل بازگردد و در صورتی که مشتری صحت اطلاعات فوق را تایید کند میتواند رمز موبایل بانک را وارد کرده و گزینه تایید را انتخاب کند. با انتخاب گزینه تایید صفحه زیر ظاهر میگردد.


در این صفحه که رسید کمک به نیکوکاری نام دارد شماره پیگیری و تاریخ و ساعت عملیات نیکوکاری، وضعیت و مبلغ نیکوکاری نمایش داده شده است. در پایین این صفحه گزینه اشتراک گذاری وجود دارد که می توان رسید عملیات نیکوکاری را از طریق شبکه های اجتماعی ارسال نمود. نکته در ارتباط با عملیات نیکوکاری مشتری میتواند از کلیه حسابهای آنلاین و آفلاین خود عملیات نیکوکاری را انجام دهد

عملیات نیکوکاری از کارت

برای عملیات نیکوکاری ابتدا مشتری کارت مورد نظر خود را انتخاب، سپس از منوی کارت مورد نظر مطابق تصویر زیرگزینه قبض را انتخاب میکند.


با انتخاب گزینه نیکوکاری صفحه زیر ظاهر میگردد.


در این صفحه مشتری میتواند مبلغ دلخواه خود را برای نیکوکاری وارد نموده و از قسمت انتخاب موسسه میتواند موسسه مورد نظر خود را برای نیکوکاری انتخاب کند و گزینه تایید را انتخاب کند. با انتخاب گزینه انتخاب موسسه صفحه زیر ظاهر میگردد.


و با انتخاب گزینه تایید صفحه زیر ظاهر میگردد.


در این صفحه اطلاعاتی از عملیات نیکوکاری شامل کارت مقصد، مبلغ و کارت مقصد به مشتری نمایش داده میشود. در صورتی که اطلاعات نمایش داده شده نیاز به ویرایش داشته باشد می تواند با انتخاب گزینه ویرایش جهت تصحیح اطلاعات به صفحه قبل بازگردد و در صورتی که مشتری صحت اطلاعات فوق را تایید کند میتواند رمز موبایل بانک را وارد کرده و گزینه تایید را انتخاب کند. با انتخاب گزینه تایید صفحه زیر ظاهر میگردد


در این صفحه که رسید کمک به نیکوکاری نام دارد شماره پیگیری و تاریخ و ساعت عملیات نیکوکاری، وضعیت و مبلغ نیکوکاری نمایش داده شده است. در پایین این صفحه گزینه اشتراک گذاری وجود دارد که میتوان رسید عملیات نیکوکاری را از طریق شبکههای اجتماعی ارسال نمود. نکته در ارتباط با عملیات نیکوکاری پرداخت نیکوکاری فقط از طریق کارت تجارت امکان پذیر است.

عملیات پرداخت قبض از حساب

برای عملیات پرداخت قبض ابتدا مشتری حسابی که قصد دارد قبض مورد نظر خود را از طریق آن پرداخت نماید را انتخاب نموده، سپس از منوی حساب مورد نظر مطابق تصویر زیرگزینه قبض را انتخاب میکند.


در مرحله بعدی سه حالت برای وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت برای راحتی مشتری مطابق تصویر زیر در نظر گرفته شده است.


بارکد: در صورت انتخاب بارکد از روی تصویر قبض، شناسه قبض و شناسه پرداخت مطابق تصویر زیر از طریق بارکدخوان بازیابی خواهند شد و مشتری گزینه ارسال را انتخاب خواهد کرد.


دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت توسط مشتری: در این حالت مشتری شناسه قبض و شناسه پرداخت را در کادرهای مربوطه وارد میکند سپس گزینه ارسال را انتخاب میکند. قبض پیامکی: در انتخاب گزینه قبض پیامکی مشتری پیامک مورد نظر را مطابق تصویر زیر انتخاب میکند و از این طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت از طریق پیامک بازیابی خواهند شد و مشتری گزینه ارسال را انتخاب میکند.


نکته: در مراحل فوق این امکان وجود دارد که مشتری حساب مورد نظر که قصد دارد قبض مورد را از آن حساب پرداخت کند تغییر دهد. در مرحله بعد مطابق تصویر زیر، بر اساس شناسه قبض و شناسه پرداختی که مشتری انتخاب نموده یا وارد کرده اطلاعات کامل قبض به مشتری نمایش داده خواهد شد و از مشتری خواسته میشود تا پس از بررسی اطلاعات قبض و تایید صحت آن رمز دوم خود را وارد نموده سپس گزینه تایید را انتخاب نماید. در صورتی که مشتری صحت اطلاعات را تایید نکند میتواند برای تغییر آن با انتخاب دکمه اصلاح به مرحله قبلی بازگردد.


در مرحله آخر در صورت صحت رمز دوم مشتری عملیات پرداخت قبض به پایان خواهد رسید و اطلاعات کلی از قبض پرداختی به مشتری نمایش داده خواهد شد. در قسمت پایین این صفحه گزینهای وجود دارد که به مشتری این امکان را میدهد که اطلاعات قبض پرداختی را به اشتراک بگذارد.


اشتراگ گذاری: ارسال اطلاعات قبض از طریق شبکههای اجتماعی، پیامک، پست الکترونیکی را فراهم میکند.

عملیات پرداخت قبض از کارت

برای عملیات پرداخت قبض ابتدا مشتری کارت مورد نظر خود را انتخاب، سپس از منوی خدمات کارت قبض را انتخاب میکند.


با انتخاب گزینه قبض شکل زیر ظاهر میگردد.


ددر این مرحله سه حالت برای وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت برای راحتی مشتری مطابق تصویر زیر در نظر گرفته شده است. بارکد: در صورت انتخاب بارکد از روی تصویر قبض، شناسه قبض و شناسه پرداخت مطابق تصویر زیر از طریق بارکدخوان بازیابی خواهند شد و مشتری گزینه ارسال را انتخاب خواهد کرد.


دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت توسط مشتری: در این حالت مشتری شناسه قبض و شناسه پرداخت را در کادرهای مربوطه وارد میکند سپس گزینه ارسال را انتخاب میکند. قبض پیامکی: در انتخاب گزینه قبض پیامکی مشتری پیامک مورد نظر را مطابق تصویر زیر انتخاب میکند و از این طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت از طریق پیامک بازیابی خواهند شد و مشتری گزینه ارسال را انتخاب میکند.


در مرحله بعد مطابق تصویر زیر، بر اساس شناسه قبض و شناسه پرداختی که مشتری انتخاب نموده یا وارد کرده اطلاعات کامل قبض به مشتری نمایش داده خواهد شد و از مشتری خواسته میشود تا پس از بررسی اطلاعات قبض و تایید صحت آن رمز موبایل بانک خود را وارد نموده سپس گزینه تایید را انتخاب نماید. در صورتی که مشتری صحت اطلاعات را تایید نکند میتواند برای تغییر آن با انتخاب دکمه ویرایش به مرحله قبلی بازگردد. با انتخاب گزینه تایید صفحه زیر ظاهر میگردد.


در مرحله آخر در صورت صحت رمز دوم مشتری عملیات پرداخت قبض به پایان خواهد رسید و اطلاعات کلی از قبض پرداختی به مشتری نمایش داده خواهد شد. در قسمت پایین این صفحه گزینهای وجود دارد که به مشتری این امکان را میدهد که اطلاعات قبض پرداختی را به اشتراک بگذارد.


اشتراگ گذاری : ارسال اطلاعات قبض از طریق شبکههای اجتماعی، پیامک، پست الکترونیکی را فراهم میکند.

راهنمای مدیریت مقصدها

در مرحله اول مشتری از منوی نرم افزار همراه بانک گزینه مدیریت مقصدها را انتخاب می‌کند.


در صورتی¬که مشتری قصد اضافه کردن حساب داشته باشد گزینه حساب را انتخاب کرده سپش صفحه زیر ظاهر می‌شود.


در صفحه ظاهر شده مشتری عنوان حساب و شماره حساب را وارد کرده و گزینه ثبت را انتخاب می¬کند. در صورتی¬که مشتری قصد اضافه کردن کارت داشته باشد گزینه کارت را انتخاب کرده سپش صفحه زیر ظاهر می‌شود.


در صفحه ظاهر شده مشتری عنوان کارت و شماره کارت را وارد کرده و گزینه ثبت را انتخاب می¬کند. در صورتیکه مشتری قصد اضافه کردن شبا داشته باشد گزینه شبا را انتخاب کرده سپش صفحه زیر ظاهر می‌شود.


در صفحه ظاهر شده مشتری عنوان شبا، شماره شبا و نام بانک را وارد کرده و گزینه ثبت را انتخاب می¬کند. در صورتیکه مشتری قصد انجام عملیات حذف، ویرایش، کپی در حافظه و یا اشتراک گذاری را داشته باشد می¬تواند مقصد مورد نظر را انتخاب کرده و مطابق شکل زیر یکی از عملیات را انتخاب کند.


راهنمای مدیریت چک

در مرحله اول مشتری از قسمت منوی همراه بانک تجارت گزینه مدیریت چک را انتخاب کرده سپس صفحه زیر نمایش داده می¬شود.


مشتری برای افزودن چک موردنظر گزینه + را انتخاب نموده و صفحه زیر نمایش داده می¬شود.


در این صفحه مشتری اطلاعات کلی اقساط شامل مبلغ، سریال چک، در وجه، تاریخ صدور، سررسید را وارد می‌کند و گزینه افزودن چک را وارد می‌کند. چک موردنظر مطابق صفحه زیر نمایش داده می شود.

سررسید چک مطابق تصویر زیر به مشتری یادآوری می¬شود. گزینه بررسی وضعیت، وضعیت چک در صفحه را بروزرسانی می¬کند

راهنمای مدیریت اقساط

در مرحله اول مشتری از قسمت منوی همراه بانک تجارت گزینه مدیریت اقساط را انتخاب کرده سپس صفحه زیر نمایش داده می¬شود.


مشتری برای افزودن اقساط موردنظر گزینه+ را انتخاب نموده و صفحه زیر نمایش داده می¬شود


در این صفحه مشتری اطلاعات کلی اقساط شامل مبلغ، سررسید ماهانه، تعداد اقساط، توضیحات و مقصد را وارد می کند و گزینه افزودن قسط را وارد می کند. قسط موردنظر مطابق صفحه زیر نمایش داده می شود.


سررسید اقساط مطابق تصویر زیر به مشتری یادآوری می¬شود

راهنمای افزودن حساب مبدا

در مرحله اول مشتری از قسمت خدمات حساب گزینه + را از بالای صفحه انتخاب می‌کند.


در مرحله بعدی صفحه زیر ظاهر می‌شود.


در این قسمت مشتری شماره همراه خود را جهت ارسال کد فعالسازی وارد کرده و گزینه ارسال را انتخاب می‌کند. سپس صفحه زیر به مشتری نمایش داده می‌شود.

مشتری در زمان تعیین شده می‌تواند کد فعالسازی دریافتی از طریق تلفن همرا خود را وارد نموده و گزینه ارسال را انتخاب کند. سپس صفحه زیر به مشتری نمایش داده می¬شود.

در این صفحه لیست حساب‌هایی که فعال نشده‌اند به مشتری نمایش داده شده و مشتری باید رمز هرکدام از حساب‌های خود را وارد کرده و گزینه ارسال را انتخاب کند. پس از تایید رمز حساب وارد شده علامت تایید کنار شماره حساب موردنظر نمایش داده خواهد شد. پس از تایید رمز حساب‌ها، مشتری در نهایت گزینه تایید را انتخاب می‌کند. در این صورت تمامی حساب‌های تایید شده مشتری در لیست حساب‌های فعال آن قابل مشاهده خواهد بود.

راهنمای مشاهده شعب اطراف

با انتخاب گزینه مشاهده شعب اطراف من از قسمت منوی همراه بانک تجارت توسط مشتری، به تعداد بیست مورد از شعب بانک تجارت که نزدیک مشتری هستند، صفحه‌ای بصورت زیر نمایش داده می¬شود.


با انتخاب هر شعبه، عنوان شعبه بصورت زیر نمایش داده می‌شود:


مشتری میتواند در تصویر بالا با انتخاب گزینه اطلاعات بیشتر، اطلاعات تماس و آدرس شعبه را بصورت زیر مشاهده نماید:

راهنمای سوابق تراکنش

در مرحله اول مشتری از قسمت قسمت منوی همراه بانک تجارت ، گزینه سوابق تراکنش را انتخاب می‌کند سپس صفحه‌ای بصورت زیر نمایش داده می¬شود.


در این صفحه مشتری می¬تواند هر یک از تراکنش های مورد نظر خود را انتخاب کرده و سوابق آن تراکنش را مشاهده نماید.

راهنمای تنظیمات

با انتخاب گزینه تنظیمات از قسمت منوی همراه بانک تجارت توسط مشتری، صفحه‌ زیر نمایش داده می¬شود.


با انتخاب گزینه تغییر رمز ورود به سیستم توسط مشتری، صفحه زیر ظاهر می‌شود که مشتری می‌تواند رمز ورود به سیستم خود را تغییر دهد.


با انتخاب گزینه تغییر رمز موبایل بانک توسط مشتری، صفحه زیر ظاهر می‌شود که مشتری می‌تواند رمز موبایل بانک خود را تغییر دهد.


با انتخاب گزینه فعال سازی اثرانگشت، مشتری می‌تواند دریافت اثر انگشت برای ورود به سیستم را فعال یا غیرفعال نماید. با انتخاب گزینه پاک کردن سوابق تراکنش، مشتری می‌تواند سوابق تراکنش‌های ذخیره شده در موبایل خود را پاک نماید.


با انتخاب گزینه ورود آفلاین، کاربر می‌تواند بدون ارتباط اینترنت از برنامه همراه بانک تجارت استفاده نماید.

راهنمای خرید شارژ از حساب

در مرحله اول کاربر حسابی را که قصد دارد خرید شارژ از آن حساب صورت گیرد را انتخاب و از منوی مربوط به آن حساب مطابق شکل زیر گزینه شارژ را انتخاب می‌کند.


در مرحله بعدی صفحه زیر ظاهر می‌شود.


درصورتیکه مشتری قصد خرید شارژ مستقیم را داشته باشد، گزینه مستقیم را انتخاب کرده و سپس اپراتور موردنظر خود را انتخاب کرده و شماره موبایل خود را وارد می‌کند. سپس مشتری با انتخاب گزینه انتخاب، مبلغ شارژ مستقیم خود را انتخاب کرده و گزینه ثبت را انتخاب می‌کند. درصورتیکه مشتری قصد خرید پین شارژ را داشته باشد، گزینه غیرمستقیم را انتخاب می‌کند تا صفحه زیر ظاهر شود. در این صفحه، مشتری ضمن انتخاب اپراتور موردنظر خود، با انتخاب گزینه انتخاب، مبلغ پین شارژ خود را انتخاب کرده و گزینه ثبت را انتخاب می‌کند.


با انتخاب گزینه ثبت، صفحه تایید خرید شارژ بصورت زیر ظاهر می‌شود:


در این مرحله اطلاعات کامل از تاییدیه خرید شارژ، مطابق شکل زیر به مشتری نمایش داده می‌شود. در صورتیکه مشتری صحت اطلاعات را تایید نماید با وارد کردن رمز دوم کارت و انتخاب گزینه تایید، عملیات خرید شارژ را تایید می‌نماید. در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده برای خرید شارژ مورد تایید کاربر نباشد، مشتری می‌تواند با انتخاب گزینه اصلاح به مرحله قبلی برگشته تا موارد موردنظر را اصلاح نماید.


در مرحله آخر، صفحه‌ای بعنوان رسید عملیات خرید شارژ به کاربر نمایش داده می‌شود. در پایین این صفحه، دو گزینه ارسال رسید و اشتراک‌گذاری وجود دارد که کاربر می‌تواند اطلاعات خرید شارژ را به روش‌های مختلف به شخص موردنظر خود ارسال نماید.

راهنمای خرید شارژ از کارت

در مرحله اول کاربر کارتی را که قصد دارد خرید شارژ از آن حساب صورت گیرد را انتخاب و از منوی مربوط به آن حساب مطابق شکل زیر گزینه شارژ را انتخاب می‌کند.


در مرحله بعدی صفحه زیر ظاهر می‌شود.


درصورتیکه مشتری قصد خرید شارژ مستقیم را داشته باشد، گزینه مستقیم را انتخاب کرده و سپس اپراتور موردنظر خود را انتخاب کرده و شماره موبایل خود را وارد می‌کند. سپس مشتری با انتخاب گزینه انتخاب، مبلغ شارژ مستقیم خود را انتخاب کرده و گزینه ثبت را انتخاب می‌کند. درصورتیکه مشتری قصد خرید پین شارژ را داشته باشد، گزینه غیرمستقیم را انتخاب می‌کند تا صفحه زیر ظاهر شود. در این صفحه، مشتری ضمن انتخاب اپراتور موردنظر خود، با انتخاب گزینه انتخاب، مبلغ پین شارژ خود را انتخاب کرده و گزینه ثبت را انتخاب می‌کند.


با انتخاب گزینه ثبت، صفحه تایید خرید شارژ بصورت زیر ظاهر می‌شود:


در این مرحله اطلاعات کامل از تاییدیه خرید شارژ، مطابق شکل زیر به مشتری نمایش داده می‌شود. در صورتیکه مشتری صحت اطلاعات را تایید نماید با وارد کردن رمز دوم کارت و انتخاب گزینه تایید، عملیات خرید شارژ را تایید می‌نماید. در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده برای خرید شارژ مورد تایید کاربر نباشد، مشتری می‌تواند با انتخاب گزینه اصلاح به مرحله قبلی برگشته تا موارد موردنظر را اصلاح نماید. در مرحله آخر، صفحه‌ای بعنوان رسید عملیات خرید شارژ به کاربر نمایش داده می‌شود. در پایین این صفحه، دو گزینه ارسال رسید و اشتراک‌گذاری وجود دارد که کاربر می‌تواند اطلاعات خرید شارژ را به روش‌های مختلف به شخص موردنظر خود ارسال نماید.

راهنمای موجودی حساب

در مرحله اول مشتری حسابی را که قصد دارد موجودی آن را بررسی کند انتخاب کرده و از منوی مربوط به آن حساب مطابق شکل زیر گزینه موجودی را انتخاب می¬کند.


در مرحله بعدی با انتخاب گزینه موجودی صفحه زیر ظاهر می¬شود.


در این صفحه موجودی حساب مورد نظر بروزرسانی شده و به مشتری نمایش داده خواهد شد.

راهنمای موجودی کارت

در مرحله اول مشتری کارتی را که قصد دارد موجودی آن را بروزرسانی کند را انتخاب کرده و از منوی مربوط به آن کارت مطابق شکل زیر گزینه موجودی را انتخاب می¬کند.


در همین صفحه موجودی کارت مورد نظر بروزرسانی شده و به مشتری نمایش داده خواهد شد.